Javno podjetje
Komunala Hrastnik d.o.o.
Cesta 3. julija 7
1430 Hrastnik

KSP Hrastnik

Upravljanje s stanovanjskimi in poslovnimi prostori

Pravno premoženjske naloge

 • Zastopanje lastnikov pred upravnimi organi.
 • Vlaganje tožb v imenu etažnih lastnikov za plačilo stroškov in obveznosti, ki bremenijo etažne lastnike.
 • Vložitev izključitvene tožbe v imenu etažnih lastnikov.
 • Zbiranje podatkov, potrebnih za prijavo vpisa registrskih podatkov v kataster stavb.
 • Prijava vpisa stanovanj in nestanovanjskih posameznih delov Geodetski upravi Republike Slovenije v skladu s 189. členom Stanovanjskega zakona (URL RS, št. 69/03 in 18/04 ZVKSES).


Finančno računovodske naloge

 • Vodenje sredstev računa rezervnega sklada in gospodarno ravnanje z njimi.
 • Ugotavljanje finančnih obveznosti, razdelitev stroškov v skladu s pogodbo o medsebojnih razmerjih, izdelava in dostava obračunov.
 • Inkaso obveznosti etažnih lastnikov.
 • Opominjanje dolžnikov s strani upravnikov v primerih, ki jih določa zakon ali pogodba.
 • Evidentiranje akontativnih in drugih prihodkov po virih ter poravnava obveznosti.
 • Vodenje knjigovodstva in finančnega poslovanja.
 • Izdelava zakonsko določenih obračunov in bilanc.
 • Izdelava letnih obračunov obveznosti in vplačil upravljanja.


Tehnično-strokovne naloge

 • Pregled stanovanjske stavbe ter zbiranje podatkov o potrebnih vzdrževalnih delih ali prenovi.
 • Izdelava načrta vzdrževanja (za obdobje enega do petih let) stanovanjske stavbe, organiziranje obravnave načrta ter njegove verifikacije po lastnikih.
 • Izdelava terminskega plana izvedbe načrta z oceno predvidenih stroškov vzdrževanja.
 • Izračun mesečnega prispevka v rezervni sklad in obveščanje etažnih lastnikov v tej zvezi.
 • Popis, objava del ter zbiranje ponudb, cenikov, predračunov. Izdaja naročil za vzdrževalna dela manjše vrednosti.
 • Pridobitev ustreznih soglasij in dovoljenj za izvajanje vzdrževalnih del.
 • Priprava in sklepanje pogodb o izvajanju večjih vzdrževalnih del in dolgoročnih pogodb o servisiranju (redna servisna dela na skupnih delih in napravah).
 • Organiziranje nadzora pri izvajanju del. Izdelava letnega poročila o delu upravnika za posamezno večstanovanjsko stavbo.
 • Organizacija odprave napak v garancijski dobi. Organizacija nalog, potrebnih za izvršitev inšpekcijskih odločb.
 • Oštevilčenje in označitev stanovanj in drugih prostorov z identifikacijskimi oznakami po 7. členu stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in 18/04 ZVKSES).


Organizacijsko-administrativne naloge

 • Pridobitev, nastavitev, ureditev, vodenje ter ažuriranje evidenc o lastnikih, pooblaščenih zastopnikih in najemnikih.
 • Pridobitev, nastavitev in ažuriranje evidenc o posameznih delih in skupnih prostorih.
 • Zbiranje in posredovanje podatkov potrebnih za vzpostavitev in vodenje katastra stavb.
 • Sporočanje o spremembah lastništva posameznega dela stavbe Geodetski upravi Republike Slovenije.
 • Koordiniranje in spremljanje izvajanja sprejetih odločitev ter obveščanje lastnikov.
 • Omogočanje vpogleda v pogodbe, sklenjene s tretjimi osebami glede poslov obratovanja in vzdrževanja večstanovanjske stavbe.