KSP HRASTNIK
Komunalno-stanovanjsko podjetje d.d.
Cesta 3. julija 7
1430 Hrastnik

KSP Hrastnik

Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov

ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV

STORITEV Potrjena cena DDV – 9,5 % Potrjena cena z   DDV
Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v €/kg 0,0974 0,0093 0,1067
Zbiranje  biološko razgradljivih odpadkov v  €/kg 0,0754 0,0072 0,0826

Primer izračuna  MKO za GOSPODINJSTVO za osebo

1* 2 3 4* 5 6 7 8 9
litri/oseba Frekvenca odvozov Litri - mesec /1000 m3 Sodilo
kg/m3
kg/oseba/mesec Cena
€/kg
Cena/oseba v €/mesec DDV 9,5% Cena oseba v € z DDV/mesec
(1x2) (3x4) (5x6) (7x8) (7+8)
79 1,90 0,1501 124,26 18,6514 0,0974 1,8166 0,1726 1,9892

Cene veljajo od 1. 6. 2014.

1* volumen posod 719.204 litrov mešanih komunalnih odpadkov smo delili s številom uporabnikov storitve celotne občine : 9094 oseb

719.204 litrov : 9094 oseb = 79 litrov/oseba
79 litrov/oseba x  1,90 pogostost odvoza = 150,10 litrov/: 1000 m3 = 0,1501 m3

4* izračun sodila
9094 oseb x 79 litrov x 1,90 frekvenca odvoza = 1,365.009,40 l x 12 mesecev / : 1000m3 = 16.380 m3
Predračunska količina zbranih mešanih odpadkov za leto 2013 = 2.035.440 kg
2.035.440 kg : 16.380 m3 = 124,26 kg / m3 / mesec/osebo

Primer izračuna  BIO za GOSPODINJSTVO za osebo

1* 2 3 4* 5 6 7 8 9
litri/oseba Frekvenca odvozov Litri - mesec/1000 m3 Sodilo kg/m3 Kg/oseba/mesec Cena €/kg Cena/oseba v €/mesec DDV 9,5% Cena oseba v € z DDV/ mesec
(1x2) (3x4) (5x6) (7x8) (7+8)
42 3,67 0,1541 54,35 8,3753 0,0754 0,6315 0,0600 0,6915

1* volumen posod 255.840 litrov bioloških komunalnih odpadkov smo delili s številom uporabnikov storitve celotne občine : 6.146 oseb
255.840 litrov : 6.146 oseb = 42 litrov/oseba
42 litrov/oseba x  3,67 pogostost odvoza = 154,14 litrov/: 1000 m3 = 0,1541 m3

4* izračun sodila
6.146 oseb x 42 litrov x 3,67 frekvenca odvoza = 947.377 l x 12 mesecev / : 1000m3
 = 11.368 m3
Predračunska količina zbranih bioloških odpadkov za leto 2013 = 617.860 kg
617.860 kg : 11.368 m3 = 54,35 kg / m3 / mesec/osebo

Primer izračuna zbiranje in prevoz mešanih komunalnih odpadkov (črni zabojniki) za GOSPODARSTVO in NEGOSPODARSTVO za posodo

1 2 3 4* 5 6 7 8 9
 Velikost posodev litrih  Frekvenca odvoza  Litri na mesec /:1000m3 Sodilokg/m3   Kg/posoda/mesec  Cena€/kg  Cena za posodo/mesec  DDV9,5 %  Cena za posodo z DDV/mesec
(1x2) (5x6) (7x8) (7+8)
120  4  0,480  145,70 69,9360   0,0974 6,8118  0,6471  7,4589 
 240  4  0,960  145,70  139,8720  0,0974 13,6235  1,2942   14,9177
 770  4  3,080  145,70 448,7560   0,0974 43,7088  4,1523   47,8611
 1100  4  4,400  145,70 641,0800   0,0974 62,4412  5,9319   68,3731
5000  4  20,000   145,70  2941,000   0,0974  283,8236 26,9632   310,7868
 240  2  0,480  145,70   69,9360  0,0974  6,8118 0,6471   7,4589
1100  2  2,200 145,70  320,5400  0,0974  31,2206 2,9660   34,1866

4* izračun sodila
158.800 volumen posod  x 12 mesecev = 1,905.600,00 litrov : 1000 m3 = 1.905 m3
Predračunska količina zbranih odpadkov 277.560 kg : 1905 m3 =  145,70 kg/m3/ posodo

CENIKI SO OBLIKOVANI V SKLADU Z UREDBO O METODOLOGIJI ZA OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB  VARSTVA OKOLJA  (Uradni list RS, št. 87/2012) IN SKLEPOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE HRASTNIK,  št. 354-24/2014 z dne 29. 5. 2014.