KSP HRASTNIK
Komunalno-stanovanjsko podjetje d.d.
Cesta 3. julija 7
1430 Hrastnik

KSP Hrastnik

Storitve na tržnici v Hrastniku

Cene so veljavne od 1. 7. 2013

storitev enota/ mere cena v € brez DDV DDV (22 %) cena v € z DDV
Dnevni najem prodajnega mesta s prodajno mizo dan 8,75 1,93 10,68
Najem dodatne prodajne mize dan 2,18 0,48 2,66
Rezervacija prodajnega mesta mesec 6,57 1,45 8,02
Najem skladiščnega prostora
dnevni najem
mesečni najem

m2 /dan
m2 /dan

1,97
1,31

0,43
0,29

2,40
1,60
Mesečni njem pokritega prostora za postavitev prodajnega avtomata mesec 95,00 20,90 115,90
Dnevni najem prodajnega prostora za prodajo iz hladilnika ... - brez uporabe prodajne mize dan 6,57 1,45 8,02
Uporaba električne energije dan 0,20 0,04 0,24

 

Ostale določbe za oblikovanje cen:

  • Cena dnevnega najema prodajnega mesta s prodajno mizo se 31. oktobra in 1. novembra poveča za 100 %, razen, če je za prodajno mesto sklenjena letna ali polletna najemna pogodba z rezervacijo.
  • Cena dnevnega najema prodajnega mesta s prodajno mizo se ob posebnih dogodkih in netržnih dnevnih poveča za 100 %, razen, če je za prodajno mesto sklenjena letna ali polletna najemna pogodba z rezervacijo.
  • Rezervacija prodajnega mesta velja do 7.30 ure.
  • Če prodajalec do 7.30 ure ne zasede prodajnega mesta, za katerega je plačal rezervacijo, se prodajno mesto lahko odda drugemu prodajalcu za tisti dan.
  • V kolikor pride do pomanjkanja prodajnih površin, se prostor odda na podlagi zbiranja ponudb najboljšemu ponudniku.
    Za dnevni najem se izvede žrebanje.

Direktorica: Nives Venko, univ. dipl. prav.

Ta cenik je s sklepom št. 301-25/2011 z dne  1. 6. 2012 potrdil Župan Občine Hrastnik g. Miran Jerič.
OPOMBA: od 1. 7. 2013 veljajo višje cene na tržnici zaradi uvedbe višje stopnje DDV (22 %).

 

Pokopališke in pogrebne storitve in najemnine grobov

Cene pokopaliških in pogrebnih storitev - veljavne od 1.1.2009

cena brez DDV 8,5 % DDV cena z DDV
urejanje pokojnika z oblačenjem 63,46 5,40 68,86
urejanje pokojnika brez oblačenja 31,72 2,70 34,42
izkop klasičnega groba 92,71 7,88 100,59
zasip klasičnega groba 30,90 2,63 33,53
izkop klasičnega groba s poglobljeno jamo 111,71 9,50 121,21
zasip klasičnega groba s poglobljeno jamo 37,23 3,17 40,40
izkop otroškega groba 55,87 4,75 60,62
zasip otroškega groba 18,62 1,59 20,21
izkop žarnega groba 35,72 3,04 38,76
zasip žarnega groba 11,90 1,02 12,92
odpiranje in zapiranje žarnega groba 29,84 2,54 32,38
prevoz s specialnim pogrebnim vozilom (lokalno s spremljevalcem) 57,00 4,85 61,85
prevoz s specialnim pogrebnim vozilom v Ljubljano na upepelitev 64,83 5,51 70,34
prevoz s specialnim pogrebnim vozilom s spremljevalcem izven Hrastnika po dejanskih km
organizacija pogreba 18,35 1,56 19,91
izvedba pogrebne svečanosti
klasični pogreb
žarni pogreb

95,29
47,60

8,10
4,05

103,39
51,65
uporaba poslovilnega objekta 32,91 2,8 35,71
prvo čiščenje groba
klasični
žarni

50,56
25,34

4,30
2,16

54,86
27,50
režijska ura pokopališkega delavca 14,66 1,25 15,91
spravilo ponesrečenca 117,55 10 127,55
urejanje obduciranca 126,91 10,79 137,70
uporaba transportne krste 41,96 3,57 45,53
storitve izkopa ali prekopa umrlega (izkop, prekop, zasip, uporaba zaščitnih sredstev, dezinfekcijskih sredstev, dovoljenja …). se zaračunavajo po dejansko nastalih stroških in po veljavnem ceniku
čakanje na žaro v Ljubljani 24,82 2,11 26,93

 

Za storitve Žale Ljubljana se zaračunajo manipulativni stroški v višini 5 %.

Cene najemnin grobov - veljavne od 1.1.2009

vrsta groba cena brez DDV 20 % DDV cena z DDV
najemnina- enojni grob 22,05 4,41 26,46
najemnina- dvojni grob 24,15 4,83 28,98
najemnina- otroški grob 19,19 3,84 23,03
najemnina- žarni grob 22,95 4,59 27,54
najemnina- grobnica 23,43 4,69 28,12
rezervacija groba 31,81 6,37 38,18
elektrika - nagrobna lučka 4 0,8 4,8

Cene je sprejel Občinski svet Občine Hrastnik na 19. seji, dne 18. 12. 2008.

Odlaganje odpadkov

STORITEV Potrjena cena DDV – 9,5 % Potrjena cenaz   DDV
Odlaganje odpadkov - infrastruktura v €/kg 0,01369 0,0013 0,01499
Odlaganje odpadkov – storitev v €/kg 0,03868 0,0037 0,04238
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v €/kg 0,0110 0,0010 0,0120

Cene veljajo od 1. 6. 2014.

Izvajalec storitve odlaganja komunalnih odpadkov v Občini Hrastnik  je podjetje Ceroz d.o.o. , Brdce 14 b, Hrastnik. Cene odlaganja odpadkov oblikuje  podjetje Ceroz d.o.o..
Pojasnilo: Pri izračunu okoljske dajatve se uporabi  letna količina odloženih mešanih komunalnih odpadkov na deponiji Unično- preračunano na mesec.

Primer izračuna  MKO za GOSPODINJSTVO za osebo- infrastruktura odlaganja

1* 2 3 4* 5 6 7 8 9
litri/oseba Frekvenca odvozov Litri-mesec/1000 m3 Sodilo Kg/m3 Kg/oseba/mesec Cena €/kg Cena/oseba
v €/mesec
DDV 9,5 % Cena oseba v € z DDV/mesec
(1x2) (3x4) (5x6) (7x8) (7+8)
79 1,90 0,1501 107,57 16,1463 0,01369 0,2210 0,0210 0,2420

Primer izračuna  MKO za GOSPODINJSTVO za osebo- storitev odlaganja

1* 2 3 4* 5 6 7 8 9
litri/oseba  Frekvenca odvozov Litri-mesec/1000 m3 Sodilo Kg/m3 Kg/oseba/mesec  Cena €/kg Cena/oseba v €/mesec DDV 9,5 % Cena oseba v € z DDV/mesec 
 (1x2) (3x4) (5x6) (7x8) (7+8)
 79 1,90 0,1501 107,57 16,1463 0,03868 0,6245 0,0593 0,6838

 Primer izračuna  MKO za GOSPODINJSTVO za osebo- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov

1* 2 3 4* 5 6 7 8 9
litri/oseba Frekvenca odvozov Litri-mesec/1000 m3 Sodilo Kg/m3 Kg/oseba/mesec Cena €/kg Cena/oseba v €/mesec DDV 9,5 % Cena oseba v € z DDV/mesec
(1x2) (3x4) (5x6) (7x8) (7+8)
79 1,90 0,1501 107,57 16,1463 0,00110 0,0178 0,0017 0,0195

1* volumen posod 719.204 litrov mešanih komunalnih odpadkov smo delili s številom uporabnikov storitve celotne občine : 9094 oseb
719.204 litrov : 9094 oseb = 79 litrov/oseba
79 litrov/oseba x  1,90 pogostost odvoza = 150,10 litrov/: 1000 m3 = 0,1501 m3

4* izračun sodila
9094 oseb x 79 litrov x 1,90 frekvenca odvoza = 1,365.009,40 l x 12 mesecev / : 1000m3 = 16.380 m3
Predračunska količina odloženih mešanih odpadkov za leto 2013 = 1.761.940 kg
1.761.940 kg : 16.380 m3 = 107,57 kg / m3 / mesec/osebo

Primer izračuna MKO za GOSPODARSTVO IN NEGOSPODARSTVO  za posodo - infrastruktura odlaganja

1 2 3 4* 5 6 7 8 9
Velikost posode v litrih Frekvenca odvoza Litri na mesec /:1000 m3 Sodilo Kg/m3 Kg/posoda/mesec Cena €/kg Cena za posodo/mesec DDV 9,5 % Cena za posodo z DDV/mesec
(1x2) (3x4) (5x6) (7x8) (7+8)
120 4 0,480  145,70  69,9360  0,01369  0,9574  0,0910  1,0484
240 4 0,960  145,70  139,8720  0,01369  1,9148  0,1819  2,0967
770 4 3,080  145,70  448,7560  0,01369  6,1435  0,5836  6,7271
1100 4 4,400  145,70  641,0800  0,01369  8,7764  0,8338  9,6102
5000 4 20,000  145,70  2941,000  0,01369  40,2623  3,8249  44,0872
240 2 0,480  145,70  69,9360  0,01369  0,9574  0,0910  1,0480
1100 2 2,200  145,70  320,5400  0,01369  4,3882  0,4169  4,8051

Primer izračuna MKO za GOSPODARSTVO IN NEGOSPODARSTVO za posodo - storitev odlaganja

1 2 3 4* 5 6 7 8 9
Velikost posode v litrih Frekvenca odvoza Litri na mesec /:1000 m3 Sodilo Kg/m3 Kg/posoda/mesec Cena €/kg Cena za posodo/mesec DDV 9,5 % Cena za posodo z DDV/mesec
(1x2) (3x4) (5x6) (7x8) (7+8)
120 4 0,480 145,70 69,9360 0,03868 2,7051  0,2570  2,9621
240 4 0,960 145,70 139,8720 0,03868 5,4102  0,5140  5,9242
770 4 3,080 145,70 448,7560 0,03868 17,3579  1,6490  19,0069
1100 4 4,400 145,70 641,0800 0,03868 24,7970  2,3557  27,1527
5000 4 20,000 145,70 2941,000 0,03868 113,7579  10,8070  124,5649
240 2 0,480 145,70 69,9360 0,03868 2,7051  0,2570  2,9621
1100 2 2,200 145,70 320,5400 0,03868 12,3985  1,1779  13,5764

Primer izračuna MKO za GOSPODARSTVO IN NEGOSPODARSTVO za posodo - okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov

1 2 3 4* 5 6 7 8 9
Velikost posode v litrih Frekvenca odvoza Litri na mesec /:1000m3 Sodilo Kg/m3 Kg/posoda/mesec Cena €/kg Cena za posodo/mesec DDV 9,5 % Cena za posodo z DDV/mesec
(1x2) (3x4) (5x6) (7x8) (7+8)
120 4 0,480 145,70  69,9360  0,0110  0,7693  0,0731  0,8424
240 4 0,960 145,70  139,8720  0,0110  1,5386  0,1462  1,6848
770 4 3,080 145,70  448,7560  0,0110  4,9363  0,4689  5,4052
1100 4 4,400 145,70  641,0800  0,0110  7,0519  0,6699  7,7218
5000 4 20,000 145,70  2941,000  0,0110  32,3510  3,0733  35,4243
240 2 0,480 145,70  69,9360  0,0110  0,7693  0,0731  0,8424
1100 2 2,200 145,70  320,5400  0,0110  3,5259  0,3350  3,8609

 4* izračun sodila
158.800 volumen posod  x 12 mesecev = 1,905.600,00 litrov : 1000 m3 = 1.905 m3
Predračunska količina odloženih odpadkov 277.560 kg : 1905 m3 =  145,70 kg/m3/ posodo

 

Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov

ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV

STORITEV Potrjena cena DDV – 9,5 % Potrjena cena z   DDV
Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v €/kg 0,0974 0,0093 0,1067
Zbiranje  biološko razgradljivih odpadkov v  €/kg 0,0754 0,0072 0,0826

Primer izračuna  MKO za GOSPODINJSTVO za osebo

1* 2 3 4* 5 6 7 8 9
litri/oseba Frekvenca odvozov Litri - mesec /1000 m3 Sodilo
kg/m3
kg/oseba/mesec Cena
€/kg
Cena/oseba v €/mesec DDV 9,5% Cena oseba v € z DDV/mesec
(1x2) (3x4) (5x6) (7x8) (7+8)
79 1,90 0,1501 124,26 18,6514 0,0974 1,8166 0,1726 1,9892

Cene veljajo od 1. 6. 2014.

1* volumen posod 719.204 litrov mešanih komunalnih odpadkov smo delili s številom uporabnikov storitve celotne občine : 9094 oseb

719.204 litrov : 9094 oseb = 79 litrov/oseba
79 litrov/oseba x  1,90 pogostost odvoza = 150,10 litrov/: 1000 m3 = 0,1501 m3

4* izračun sodila
9094 oseb x 79 litrov x 1,90 frekvenca odvoza = 1,365.009,40 l x 12 mesecev / : 1000m3 = 16.380 m3
Predračunska količina zbranih mešanih odpadkov za leto 2013 = 2.035.440 kg
2.035.440 kg : 16.380 m3 = 124,26 kg / m3 / mesec/osebo

Primer izračuna  BIO za GOSPODINJSTVO za osebo

1* 2 3 4* 5 6 7 8 9
litri/oseba Frekvenca odvozov Litri - mesec/1000 m3 Sodilo kg/m3 Kg/oseba/mesec Cena €/kg Cena/oseba v €/mesec DDV 9,5% Cena oseba v € z DDV/ mesec
(1x2) (3x4) (5x6) (7x8) (7+8)
42 3,67 0,1541 54,35 8,3753 0,0754 0,6315 0,0600 0,6915

1* volumen posod 255.840 litrov bioloških komunalnih odpadkov smo delili s številom uporabnikov storitve celotne občine : 6.146 oseb
255.840 litrov : 6.146 oseb = 42 litrov/oseba
42 litrov/oseba x  3,67 pogostost odvoza = 154,14 litrov/: 1000 m3 = 0,1541 m3

4* izračun sodila
6.146 oseb x 42 litrov x 3,67 frekvenca odvoza = 947.377 l x 12 mesecev / : 1000m3
 = 11.368 m3
Predračunska količina zbranih bioloških odpadkov za leto 2013 = 617.860 kg
617.860 kg : 11.368 m3 = 54,35 kg / m3 / mesec/osebo

Primer izračuna zbiranje in prevoz mešanih komunalnih odpadkov (črni zabojniki) za GOSPODARSTVO in NEGOSPODARSTVO za posodo

1 2 3 4* 5 6 7 8 9
 Velikost posodev litrih  Frekvenca odvoza  Litri na mesec /:1000m3 Sodilokg/m3   Kg/posoda/mesec  Cena€/kg  Cena za posodo/mesec  DDV9,5 %  Cena za posodo z DDV/mesec
(1x2) (5x6) (7x8) (7+8)
120  4  0,480  145,70 69,9360   0,0974 6,8118  0,6471  7,4589 
 240  4  0,960  145,70  139,8720  0,0974 13,6235  1,2942   14,9177
 770  4  3,080  145,70 448,7560   0,0974 43,7088  4,1523   47,8611
 1100  4  4,400  145,70 641,0800   0,0974 62,4412  5,9319   68,3731
5000  4  20,000   145,70  2941,000   0,0974  283,8236 26,9632   310,7868
 240  2  0,480  145,70   69,9360  0,0974  6,8118 0,6471   7,4589
1100  2  2,200 145,70  320,5400  0,0974  31,2206 2,9660   34,1866

4* izračun sodila
158.800 volumen posod  x 12 mesecev = 1,905.600,00 litrov : 1000 m3 = 1.905 m3
Predračunska količina zbranih odpadkov 277.560 kg : 1905 m3 =  145,70 kg/m3/ posodo

CENIKI SO OBLIKOVANI V SKLADU Z UREDBO O METODOLOGIJI ZA OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB  VARSTVA OKOLJA  (Uradni list RS, št. 87/2012) IN SKLEPOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE HRASTNIK,  št. 354-24/2014 z dne 29. 5. 2014.

Čiščenje komunalne odpadne vode

VODOMER

Potrjena cena
(za gospodarstvo, negospodarstvo, gospodinjstva)

DDV
9,5%
Zaračunana cena z DDV
OMREŽNINA
DN < 20 2,6880 0,2554 2,9434
20 < DN < 40 8,0641 0,7661 8,8302
40 < DN < 50 26,8803 2,5536 29,4339
50 < DN < 65 40,3205 3,8304 44,1509
65 < DN < 80 80,6410 7,6609 88,3019
80 < DN < 100 134,4017 12,7682 147,1699
100 < DN < 150 268,8034 25,5363 294,3397
150 < DN 537,6068 51,0726 588,6794
IZVAJANJE GJS
STORITEV ČIŠČENJA v €/m3 0,4630 0,0440 0,5070

 

VODOMER Potrjena cena (za gospodarstvo, negospodarstvo, gospodinjstva) Subvencija gospodinjstva od 1/1 do 31/12-2015 Zaračunana cena gospodinjstva DDV 9,5% Zaračunana cena z DDV gospodinjstva
OMREŽNINA
DN < 20 2,6880  1,2096  1,4784  0,1404  1,6188 
20 < DN < 40 8,0641  3,6288  4,4353  0,4214  4,8567 
40 < DN < 50 26,8803  12,0962  14,7841  1,4045  16,1886 
50 < DN < 65 40,3205  18,1442  22,1763  2,1067  24,2830 
65 < DN < 80 80,6410  36,2885  44,3525  4,2135  48,5660 
 80 < DN < 100 134,4017  60,4808  73,9209  7,0225  80,9434 
 100 < DN < 150 268,8034  120,9615  147,841  14,0450  161,8869 
 150 < DN 537,6068  241,9231  295,6837  28,0900  323,7737 
IZVAJANJE       GJS
STORITEV ČIŠČENJA          v €/ m3          0,4630  0,0440  0,5070 

Cene veljajo od 1. 6. 2014.

ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE

VODOMER Potrjena cena (za gospodarstvo, negospodarstvo, gospodinjstva) DDV 9,5 % Zaračunana cena z DDV
OMREŽNINA
DN < 20 1,5449 0,1468 1,6917
20 < DN < 40 4,6347 0,4403 5,0750
40 < DN < 50 15,4491 1,4677 16,9168
50 < DN < 65 23,1736 2,2015 25,3751
65 < DN < 80 46,3472 4,4030 50,7502
80 < DN < 100 77,2454 7,3383 84,5837
100 < DN < 150 154,4907 14,6766 169,1673
150 < DN 308,9815 29,3532 338,3347
IZVAJANJE GJS
STORITEV ODVAJANJAv  €/ m3 0,1486 0,0141 0,1627

 

 VODOMER       Potrjena cena (za gospodarstvo, negospodarstvo, gospodinjstva) Subvencija gospodinjstva od 1/1 do 31/12-2015  Zaračunana cena gospodinjstva  DDV 9,5 % Zaračunana cena z DDV gospodinjstva 
OMREŽNINA
 DN < 20  1,5449  1,2359  0,3090  0,0294  0,3384
20 < DN < 40  4,6347  3,7078  0,9269  0,0881  1,0150
40 < DN < 50  15,4491  12,3593  3,0898  0,2935  3,3833
50 < DN < 65  23,1736  18,5389  4,6347  0,4403  5,0750
65 < DN < 80  46,3472  37,0778  9,2694  0,8806  10,1500
80 < DN < 100  77,2454  61,7963  15,4491  1,4677  16,9168
100 < DN < 150 154,4907   123,5926  30,8981  2,9353  33,8334
150 < DN    308,9815   247,1852  61,7963  5,8706  67,6669
IZVAJANJE      GJS 
STORITEV ODVAJANJA v   €/ m3  0,1486  0,0141  0,1627

Cene veljajo od 1. 6. 2014.

STORITVE VEZANE NA  NEPRETOČNE GREZNICE, OBSTOJEČE GREZNICE IN MKČN

STORITEV Potrjena cena DDV – 9,5 % Potrjena cena z   DDV
Storitve vezane na  nepretočne greznice, obstoječe greznice in MKČN v €/m3 0,2484 0,0236 0,2720

Cene veljajo od 1. 6. 2014.

OKOLJSKA DAJATEV  ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNE VODE

Priloga k ceniku.
Veljavnost od 1. 6. 2014.

Predpis: Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/2012)

OPOMBA:
V primeru, da stavba, za katero se opravljajo storitve  javne službe oskrbe s pitno vodo, ni opremljena  z obračunskim vodomerom, se vodarina, storitev čiščenja in storitev odvajanja obračuna glede na zmogljivost priključka, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode  1,2 m3/dan za  vodomer s faktorjem omrežnine 1.

IZRAČUN CENE OKOLJSKE DAJATVE ZA ONESNAŽEVANJA OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA

Cenik velja od 1. 6. 2014.

Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za  onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadnih  voda (Uradni list RS, št. 80/2012) znesek okoljske dajatve za enoto obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (EO = 26,4125 € - 21. člen Uredbe) učinka čiščenja čistilne naprave (upoštevan učinek čiščenja po Uredbi 90 %), znaša od 1. 6. 2014 dalje okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja  komunalne odpadne vode:

I.Uporabniki, ki imajo merjen odvzem pitne vode iz vodovodnega sistema
(cena za m3 porabljene vode)
1.-cena v primeru javne kanalizacije  brez čiščenja na komunalni ČN
    -cena v primeru pretočne greznice
    -cena v primeru čiščenja na mali (individualni) ČN, ki ne obratuje v skladu s predpisi
      = 0,5283 €/m3

2.-cena v primeru javne kanalizacije s čiščenjem na komunalni ČN,
   -cena v primeru čiščenja na mali (individualni) ČN, ki obratuje v skladu s predpisi,
     = 0,0528 €/m3  

II.Uporabniki, ki nimajo merjenja odvzema pitne vode iz vodovodnegasistema
1.-cena za eno osebo v primeru javne kanalizacije brez čiščenja na komunalni ČN
   -cena za eno osebo v primeru pretočne greznice
  - cena za eno osebo v primeru male (individualne) ČN, ki ne obratuje v skladu s predpisi
     = 26,4125 €/oseba /leto   oziroma   2,2010 €/oseba/mesec

 2.-cena za eno osebo v primeru javne kanalizacije s čiščenjem na komunalni ČN
    -cena za eno osebo v primeru male (individualne ) ČN, ki obratuje v skladu s predpisi,
     = 2,6413 €/oseba/leto  oziroma  0,2201 €/oseba/mesec

Več prispevkov