KSP HRASTNIK
Komunalno-stanovanjsko podjetje d.d.
Cesta 3. julija 7
1430 Hrastnik

KSP Hrastnik

Arhiv novic 2015

OBVESTILO O NOVEM OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V OBČINI HRASTNIK

Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012 in 109/2012 – Uredba MEDO) smo izdelali Elaborate za oblikovanje cen storitev oskrbe s pitno vodo, za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode ter za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov  in na novo oblikovali cene teh storitev.
Elaborate s predlogi novih cen je sprejel Občinski svet Občine Hrastnik na svoji 28. redni seji, dne 29. 5. 2014.

Nove cene komunalnih storitev veljajo od 1. 6. 2014 dalje.

Prikazi oblikovanja in izračuna novih cen so podrobno obrazloženi v Elaboratih za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Hrastnik, ki so priloženi pod rubriko »Ceniki«. Pod to rubriko so objavljene tudi nove cene komunalnih storitev.

SPREMEMBE CEN KOMUNALNIH STORITEV V LETU 2014

Dne 30. 5. 2014 so bile v Uradnem vestniku Zasavja, št. 18/2014 objavljene nove cene komunalnih storitev, ki se na območju Občine Hrastnik uporabljajo od 1. 6. 2014.
Sprejem novih cen komunalnih storitev je posledica nove Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki je pričela veljati v letu 2013, in je z nekaterimi sistemskimi spremembami v oblikovanju in zaračunavanju cen prinesla predvsem enakomerno in pravičnejšo razporeditev stroškov komunalnih storitev na končne uporabnike.

PREBERITE PODROBNA POJASNILA V PRIPONKI

NAMESTITEV VEČJIH POSOD ZA LOČENE FRAKCIJE NA POSAMEZNIH EKOLOŠKIH OTOKIH, UREDITEV POSAMEZNIH EKOLOŠKIH OTOKOV IN POSTAVITEV NOVIH EKOLOŠKIH OTOKOV

V naselju »Za Savo« smo postavili novo 1100 l posodo zelene barve z rumenim pokrovom (prej 240 l) za zbiranje plastenk, plastične embalaže, pločevink, drobne plastične in kovinske embalaže, tetrapakov ter novo 1100 l posodo zelene barve z rdečim pokrovom (prej 240 l) za zbiranje kartona, časopisa, revij, zvezkov, papirne vrečke,…

Nasproti Vrtca Sonček smo povečali ekološki otok in postavili novo 1100 l posodo zelene barve z rumenim pokrovom in novo 1100 l posodo zelene barve z rdečim pokrovom.

Na ekološkem otoku v naselju Podkraj proti Ribiškemu domu, na ekološkem otoku v naselju Novi Log 19 a – e, na ekološkem otoku v naselju Novi Log 15 smo postavili nove 1100 l posode zelene barve z rumenim pokrovom, na ekološkem otoku nasproti »stare Pošte« smo postavili novo 1100 l posodo zelene barve z rumenim pokrovom in 1100 l posodo zelene barve z rdečim pokrovom.

V naselju Novi Log 19 a – e smo na večjem ekološkem otoku postavili novo 1100 l posodo za biološke odpadke.

Pri planinski koči na Kalu in pri planinski koči v Gorah smo postavili posode za ločeno zbiranje odpadkov – 1100 l posodo zelene barve z rumenim pokrovom, 1100 l posodo zelene barve z rdečim pokrovom in 240 l posodo zelene barve z belim oz. zelenim pokrovom za zbiranje steklenic, steklene embalaže,…

LOČUJMO ODPADKE!

OSKRBA S PITNO VODO, ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

Letno poročilo o spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode na sistemih za oskrbo s pitno vodo za leto 2013

Obvestilo o praznjenju pretočnih in nepretočnih greznic in prevzemu blata iz malih komunalnih čistilnih naprav v občini Hrastnik

Navodila za priključitev na javni kanalizacijski sistem in čistilno napravo Hrastnik

Navodilo za prekuhavanje pitne vode

Nakup in vgradnja male komunalne čistilne naprave (MKČ)

Arhiv novic

LETO 2014

DVAKRATNO POŠILJANJE POLOŽNIC ZA KOMUNALNE STORITVE ZA MESEC MAREC 2014 S STRANI EPPS LJUBLJANA (priponka)

AKCIJA SPOMLADANSKEGA ČIŠČENJA OKOLJA 2014
Komunalno stanovanjsko podjetje Hrastnik, bo v dneh od 04. do 28. aprila 2014 pospešeno odvažalo kosovne odpadke.  SEZNAM IN URNIK mest z nameščenimi kontejnerji. 

 

LETO 2013

Letno poročilo 2013

IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE V SEZONI 2013/2014

Občina Hrastnik, kot koncedent, in AGM Nemec, d.o.o, Laško s partnerjem KSP Hrastnik, d.d., Hrastnik, kot koncesionar, smo dne 20. 11. 2013 sklenili Koncesijsko pogodbo o izvajanju obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v občini Hrastnik za dobo 7 let.

Naša gospodarska družba bo na podlagi koncesijske pogodbe v zimski sezoni 2013/2014 izvajala storitve zimske službe, ki obsegajo pluženje in posipavanje lokalnih cest in lokalnih poti, pločnikov in parkirišč v krajevnih skupnostih Rudnik, Prapretno, Steklarna, Krnice in Šavna peč.
Kot posipni material bomo uporabljali pesek in NaCl.

Storitve zimske službe bomo izvajali z ročno frezo in vozili Multicar + plug + posipalec, Iveco ML + plug + posipalec ter z novim traktorjem ZETOR PROXIMA 110 + plug + posipalec, ki smo ga kupili meseca oktobra 2013 od dobavitelja Gorenje GTI, d.o.o. iz Velenja. Kupnina je znašala 39.990,00 EUR z ddv.

NOVA SVEČANA OBLAČILA

Za pogrebno moštvo, ki izvaja pogrebne svečanosti ob žalnih in klasičnih pokopih na pokopališčih Dol pri Hrastniku, Turje, Draga, Podkraj in Gore, smo nabavili nova svečana pogrebna oblačila.
Oblačila je izdelalo Modno krojaštvo Andrej Šmigoc, d.o.o. iz Ptuja.

OBVESTILO O PLAČEVANJU Z DIREKTNIMI OBREMENITVAMI (TRAJNIKI) PO 28. 11. 2012

Obrazec za odprtje soglasja za direktne obremenitve najdete v rubriki obrazci.

18. SKUPŠČINA KSP HRASTNIK, d.d. dne 9. 7. 2013

V torek, dne 9. 7. 2013 je v sejni sobi KSP HRASTNIK, d.d. potekala 18. skupščina delniške družbe KSP HRASTNIK, d.d.. Na skupščini je bilo zastopanih 85.288 delnic v lasti Občine Hrastnik, udeležba je bila 81,74 %.
Skupščina se je seznanila z revidiranim Letnim poročilom KSP HRASTNIK, d.d. za leto 2012. Sprejet je bil sklep, da bilančni dobiček poslovnega leta v višini 12.004 EUR ostane nerazporejen. Skupščina je potrdila in odobrila delo direktorice in Nadzornega sveta v letu 2012 in jima podelila razrešnico. Za revizorja za leto 2013 je skupščina imenovala pooblaščeno revizijsko družbo Abeceda, d.o.o. iz Celja.
Skupščina je potekala nemoteno.

4. seja Nadzornega sveta KSP Hrastnik, d.d., dne 19. 4. 2013

Nadzorni svet KSP Hrastnik, d.d. je na tej seji soglasno sprejel revidirano Letno poročilo KSP Hrastnik, d.d. za leto 2012. Poslovno leto 2012 smo zaključili uspešno, z dobičkom in uresničili zastavljene finančne in poslovne cilje (letno poročilo je objavljeno pod rubriko Letna poročila).
Sprejet je bil tudi Gospodarski načrt KSP Hrastnik, d.d. za leto 2013, ki je zastavljen optimistično.

NOVE CENE KOMUNALNIH STORITEV S 1. 1. 20133 Hrastnik, dne 31. 1. 2013

S 1. 1. 2013 se na novo oblikujejo in zaračunavajo cene storitve oskrbe s pitno vodo, ki so bile sprejete na Občinskem svetu Občine Hrastnik že 25. 2. 2010, vendar se zaradi vladnih uredb o zamrznitvi cen komunalnih storitev še niso uveljavile. Te cene so oblikovane v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 63/2009).

Cena storitev oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz elementa omrežnine, ki se bo plačevala v fiksnem znesku glede na velikost vodomera, in iz elementa vodarina, ki se bo zaračunavala po ceni na m3 porabljene pitne vode. Omrežnina je prihodek Občine Hrastnik, ki se namenja za vlaganja v komunalno infrastrukturo. Obračunano omrežnino vsak mesec nakazujemo v proračun Občine Hrastnik. Vodarina je prihodek KSP Hrastnik, d.d. in je namenjen pokrivanju stroškov izvajanja storitev oskrbe s pitno vodo.

Občinski svet Občine Hrastnik je na svoji 18. redni seji dne 20. 12. 2012 sprejel sklep, da se cena omrežnine za gospodinjstva za obdobje od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 subvencionira iz občinskega proračuna v višini 50 % ter sklep, da se za isto obdobje ponovno subvencionira cena omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode v višini 45 %.

S 1. 1. 2013 so višje cene storitev odlaganja preostanka komunalnih odpadkov, ki jih izvaja podjetje CEROZ, d.o.o., Dol pri Hrastniku. S sklepom Vlade RS z dne 20. 12. 2012 se je s 1. 1. 2013 povišalo tudi vodno povračilo, ki je prihodek države. Vodno povračilo mesečno nakazujemo v državni proračun.

Položnica za mesec januar bo v nominalnem znesku višja pri eni osebi za cca 0,60 €, pri 3 - članski družini za cca 1,80 €, pri 4 - članski za cca 2,40 €.

Cene oskrbe s pitno vodo v občini Hrastnik se za gospodinjstva niso povišale od 1. 1. 2003, v gospodarstvu od leta 1999, cene odlaganja pa so nespremenjene od 1. 7. 2004. Storitve zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov bomo še vedno izvajali po cenah z dne 1. 5. 2001, storitve odvajanja komunalne odpadne vode pa za gospodinjstva po cenah z dne 1. 1. 2003, za gospodarstvo pa po cenah iz leta 1999.

Ceniki so objavljeni na naši spletni strani pod rubriko »Ceniki«.

ODVOZ ODPADKOV NA PRAZNIČNI DAN 1. 4. 2013 Hrastnik, 25. marec 2013
Na velikonočni ponedeljek, 1. 4. 2013, se odvoz komunalnih odpadkov ne bo vršil. Odpadki, ki bi se morali pobrati na ponedeljek, se bodo pobirali v torek, 2. 4. 2013. Kosovni odpadki se bodo pobirali 8. 4. 2013. Hvala za razumevanje.

OBVESTILO Hrastnik, 24. januar 2013
KSP HRASTNIK, d.d., PREKLICUJE UKREP za prekuhavanje pitne vode na območju Brnice.

2012

Letno poročilo o spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode na sistemih za oskrbo s pitno vodo v občini Hrastnik za leto 2012

Letno poročilo o spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode na sistemih za oskrbo s pitno vodo HRASTNIK, DOL PRI HRASTNIKU, RIBNIK, JEPIHOVEC, RAKOVEC,SPODNJE KRNICE za leto 2011

Ločevanje bioloških odpadkov v košu ORGANKO

Ugotovitve Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje o opravljenem nadzoru nad zbiranjem in ločevanjem komunalnih odpadkov v občini Hrastnik v mesecu januarju 2012

Obvestilo povzročiteljem komunalnih odpadkov iz gospodinjstev o spremembi frekvence odvozov bioloških odpadkov in mešanih komunalnih odpadkov (14. december 2011, pdf dokument).

Obvestilo lastnikom nagrobnih spomenikov na vaških pokopališčih Turje in Gore

Obveščamo vas, da se naše podjetje pripravlja na prevzem vaških pokopališč Turje in Gore v upravljanje.
Vzpostavljen imamo kataster grobov in pokopališč, ne razpolagamo pa s podatki o bodočih najemnikih posameznih grobov.
Prosimo vas, da nam sporočite podatke o bodočih najemnikih.
Kontaktna oseba v našem podjetju je g. JANI FABIJAN, tel. št. 03 56 42 450 ali GSM 041 706 734.

Storitve na tržnici v Hrastniku

Cene so veljavne od 1. 7. 2013

storitev enota/ mere cena v € brez DDV DDV (22 %) cena v € z DDV
Dnevni najem prodajnega mesta s prodajno mizo dan 8,75 1,93 10,68
Najem dodatne prodajne mize dan 2,18 0,48 2,66
Rezervacija prodajnega mesta mesec 6,57 1,45 8,02
Najem skladiščnega prostora
dnevni najem
mesečni najem

m2 /dan
m2 /dan

1,97
1,31

0,43
0,29

2,40
1,60
Mesečni njem pokritega prostora za postavitev prodajnega avtomata mesec 95,00 20,90 115,90
Dnevni najem prodajnega prostora za prodajo iz hladilnika ... - brez uporabe prodajne mize dan 6,57 1,45 8,02
Uporaba električne energije dan 0,20 0,04 0,24

 

Ostale določbe za oblikovanje cen:

  • Cena dnevnega najema prodajnega mesta s prodajno mizo se 31. oktobra in 1. novembra poveča za 100 %, razen, če je za prodajno mesto sklenjena letna ali polletna najemna pogodba z rezervacijo.
  • Cena dnevnega najema prodajnega mesta s prodajno mizo se ob posebnih dogodkih in netržnih dnevnih poveča za 100 %, razen, če je za prodajno mesto sklenjena letna ali polletna najemna pogodba z rezervacijo.
  • Rezervacija prodajnega mesta velja do 7.30 ure.
  • Če prodajalec do 7.30 ure ne zasede prodajnega mesta, za katerega je plačal rezervacijo, se prodajno mesto lahko odda drugemu prodajalcu za tisti dan.
  • V kolikor pride do pomanjkanja prodajnih površin, se prostor odda na podlagi zbiranja ponudb najboljšemu ponudniku.
    Za dnevni najem se izvede žrebanje.

Direktorica: Nives Venko, univ. dipl. prav.

Ta cenik je s sklepom št. 301-25/2011 z dne  1. 6. 2012 potrdil Župan Občine Hrastnik g. Miran Jerič.
OPOMBA: od 1. 7. 2013 veljajo višje cene na tržnici zaradi uvedbe višje stopnje DDV (22 %).

 

  • 1
  • 2